Slovensko panevropsko gibanje, kot najstarejša organizacija za združeno Evropo, najostreje nasprotuje poskusom Evropske komisije za privatizacijo vode. Predlog direktive o podeljevanju koncesij je v temelju zgrešen, saj pitno vodo obravnava kot tržno blago. Z direktivo se za pitno vodo vpeljuje obvezne mednarodne razpise za podeljevanje koncesij večje vrednosti, kar pomeni vstop močnih mednarodnih megakorporacij v procese privatizacije vode. To za Slovenijo lahko ima hude posledice za suverenost države in blagostanje njenih državljanov.

Pitna voda je osnovna človekova dobrina vitalna za preživetje, in kot taka ne more biti podvržena tržnim zakonitostim. Po svoji naravi je pitna voda lokalni monopol, zato ne more biti predmet mednarodne konkurence. Privatizacija vode kot posledica predlagane direktive lahko ogrozi neovirani enakopravni dostop vseh državljanov do pitne vode, kar je temeljna človekova pravica. Iz navedenega sledi, da je področje oskrbe s pitno vodo treba izločiti iz direktive o koncesijah.

Pred predvideno razpravo v mesecu marcu 2013 bo Slovensko panevropsko gibanje poslalo slovenskim poslancem v Evropskem parlamentu apel za izvzetje pitne vode iz direktive, in pobudo za zaščito modela javne vodooskrbe, ki je prevladujoč v članicah EU.

Dosedanji netransparenten postopek v Sloveniji, le v odborih za finance v državni upravi in v zakonodajni veji oblasti, mora zamenjati široka razprava tako v državnem aparatu kot v širši javnosti. Slovensko panevropsko gibanje podpira vključitev vse zainteresirane javnosti v javno debato o privatizaciji vode, da bo pitna voda kot dobrina vitalna za preživetje človeka po pravični ceni enakopravno dostopna vsem državljanom.

Izjava za javnost

Dokument o stališču

Slovensko panevropsko gibanje